Všeobecné obchodní podmínky k poskytování služeb
Tyto Všeobecné obchodní podmínky k poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na služby nabízené prostřednictvím on-line obchodu ALL4SIM umístěného na webovém rozhraní www.all4sim.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
podnikatelem
Martin Viďourek, se sídlem Jozífova 456, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 01340921
DIČ: CZ8005023389
adresa pro doručování: Tiskařská 10, 108 00 Praha 10
telefonní číslo: 705 115 634
kontaktní e-mail: info@all4sim.cz

jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“ nebo „my“)
a vámi jako objednatelem (dále jen „objednatel“ nebo „vy“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy k poskytnutí služeb (dále jen jako „smlouva“) nabízených prostřednictvím webového rozhraní.
Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám objednanou službu a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za tuto službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 3). Popis a podmínky poskytovaných služeb naleznete v článcích 2, 6 a 7. Informace o ceně a platebních podmínkách se nacházejí v článku 4 a 5. Inform