Všeobecné obchodní podmínky k poskytování služeb
Tyto Všeobecné obchodní podmínky k poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na služby nabízené prostřednictvím on-line obchodu ALL4SIM umístěného na webovém rozhraní www.all4sim.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
podnikatelem
Martin Viďourek, se sídlem Jozífova 456, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 01340921
DIČ: CZ8005023389
adresa pro doručování: Tiskařská 10, 108 00 Praha 10
telefonní číslo: 705 115 634
kontaktní e-mail: info@all4sim.cz

jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“ nebo „my“)
a vámi jako objednatelem (dále jen „objednatel“ nebo „vy“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy k poskytnutí služeb (dále jen jako „smlouva“) nabízených prostřednictvím webového rozhraní.
Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám objednanou službu a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za tuto službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 3). Popis a podmínky poskytovaných služeb naleznete v článcích 2, 6 a 7. Informace o ceně a platebních podmínkách se nacházejí v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupit od smlouvy bez udání důvodu pro spotřebitele se nacházejí v článku 8 a další informace pro spotřebitele obsahuje článek 11.

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Obchodní podmínky vám zašleme společně s naší nabídkou. S obchodními podmínkami souhlasíte zasláním objednávky.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. SLUŽBY
2.1. Jaké služby nabízíme?
Na našem webovém rozhraní nabízíme pronájem automobilového simulátoru (dále jen „simulátor“, a toto služba dále jen „Pronájem simulátoru“). Popis a podmínky poskytování této služby upravuje článek 6 těchto obchodních podmínek. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se Pronájem simulátoru řídí zejména § 2316 a násl. občanského zákoníku.
Dále nabízíme službu spočívající v organizaci e-sportových turnajů a akcí zaměřených na automobilové závody na simulátorech (dále jen „Organizace turnaje“). Popis a podmínky poskytování této služby upravuje článek 7 těchto obchodních podmínek.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Jak uzavíráme smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. Jak podat nezávaznou poptávku?
Pro objednání služby je nutné prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní, e-mailem nebo jiným způsobem, který dle informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme, zaslat nezávaznou poptávku, jak je popsáno na našem webovém rozhraní. V rámci této poptávky prosím uveďte vaše požadavky na poptávanou službu.
K poptání služby Pronájem simulátoru je možné využít rezervační formulář s kalendářem dostupný na našem webovém rozhraní. V rámci tohoto rezervačního formuláře je nutné zvolit dobu, na kterou máte zájem simulátor přenechat, a vaše identifikační a kontaktní údaje.
Údaje uvedené v nezávazné poptávce a poskytnuté v navazující komunikaci považujeme za úplné a správné a dle těchto údajů připravíme naši nabídku.

3.3. Jak podat objednávku?
Po zaslání nezávazné poptávky vám poskytneme naši nabídku (e-mailem, případně jiným dohodnutým způsobem) obsahující zejména popis a rozsah nabízené služby a také informaci o ceně služby. Po obdržení této nabídky máte možnost měnit údaje zadané v poptávce. O této změně je nutné nás informovat před zasláním závazné objednávky.
Pokud s námi navrženými podmínkami dle naší nabídky souhlasíte, můžete následně prostřednictvím e-mailu nebo jiným dohodnutým způsobem podat závaznou objednávku. Upozorňujeme, že k uzavření smlouvy je nutné následně ještě přijetí této objednávky z naší strany.

3.4. Kdy je smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručena informace o přijetí objednávky z naší strany na vaši e-mailovou adresu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy začneme s poskytováním služby.
Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky, tj. zrušení smlouvy je možné pouze za splnění zákonem stanovených podmínek (např. odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí) nebo po dohodě s námi.

3.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

4. CENA A KAUCE
4.1. Jak bude sjednána cena?
Cena služby vám bude sdělena v naší nabídce. Zasláním objednávky vyjádříte svůj souhlas s cenou služby.

4.2. Může se cena měnit?
Cena sjednaná při objednávání může být změněna v případě změny požadavků či nových požadavků na službu z vaší strany.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

4.3. Můžeme požadovat úhradu kauce?
Vezměte na vědomí, že u služby Pronájem simulátoru jsme oprávnění požádat váš o uhrazení kauce (tj. peněžité jistoty). O povinnosti uhradit kauci a o její výši vás informujeme v naší nabídce.
Kauci je nutné uhradit společně s cenou služby, a to stejným způsobem jako cenu služby, nebude-li ujednáno jinak.

4.4. K čemu kauce slouží?
Kauce slouží k zajištění uspokojení našich nároků vzniklých vůči vám v souvislosti s poskytnutím služby. Kauci můžeme použít pro uspokojení jakékoliv naší pohledávky za vámi, zejména k úhradě účelně vynaložených nákladů spojených s uvedením simulátoru do původního stavu nebo k náhradě škody, která byla způsobena na simulátoru, jeho příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním simulátoru. Kauci můžeme použít rovněž pro uspokojení náhrady škody, kterou způsobíte v souvislosti s užíváním simulátoru třetím osobám v případě, že by tato škoda mohla být požadována po nás.
O vzniku nároku, k jehož zajištění kauce slouží, a rovněž o využití kauce k úhradě tohoto nároku vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.
Vezměte na vědomí, že pokud nám vůči vám vznikne nárok, jehož výše přesáhne hodnotu složené kauce, jsme oprávněni požadovat po vás uhrazení zbývajícího nároku i nad hodnotu složené kauce.

4.5. Kdy vám kauci vrátíme?
Kauci vám vrátíme v plné výši, pokud nevznikne ani zde nebude odůvodněná obava, že vznikne, jakýkoli nárok k jehož zajištění kauce slouží, zejména pokud simulátor včetně jeho příslušenství vrátíte nepoškozený ve smluveném čase.
V takovém případě vám kauci vrátíme stejným způsobem, jakým jste ji uhradili, a to do 5 pracovních dnů od vrácení simulátoru či po odpadnutí důvodů k zadržení kauce.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu služby je nutné uhradit bezhotovostně před zahájením poskytování služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny), nebude-li ujednáno jinak.
Zejména v případě služby Organizace turnaje může být cena hrazena i po zahájení s poskytováním této služby na základě daňových dokladů (faktury) v době splatnosti uvedené na těchto daňových dokladech. V takových případech jsme oprávněni vyhradit si, že podmínkou poskytnutí určité části této služby (zejména pořádání live-eventu) bude předchozí úhrada námi stanovené části ceny služby.
V případě, že bude ujednáno, že celá cena služby nebude uhrazena před zahájením poskytování služby, jsme oprávnění požádat o uhrazení části ceny v námi stanovené výši před zahájením poskytování služby.

5.2. Kdy nastane splatnost ceny?
Cena služby je splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, nebude-li ujednáno jinak. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy. Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
V případě, že budete v prodlení s úhradou ceny služby či její části máme nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení (neuplatní se pro spotřebitele).
Budete-li v prodlení s úhradou ceny služby či její části déle než 2 týdny, máme nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny služby, splatnou první den po vzniku nároku na tuto smluvní pokutu (neuplatní se pro spotřebitele). Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením poskytovateli vznikla, tím není dotčen.

5.3. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

6. PRONÁJEM SIMULÁTORU
6.1. V čem tato služba spočívá?
V rámci této služby vám na předem sjednaný časový úsek přenecháme k užívání simulátor. V případě Pronájmu simulátoru na vaší akci je zpravidla součástí této služby také účast našeho pracovníka, který vám pomůže s instalací a nastavením simulátoru, a v průběhu vaší akce vám bude poskytovat podporu při používání simulátoru. Bližší popis této služby je uveden na webovém rozhraní.

6.2. Jak vám dodáme simulátor?
Simulátor vám ve sjednaný den dodáme na sjednanou adresu (vlastní dopravou nebo externím dopravcem). Při objednávání této služby bude sjednána vždy konečná cena, která již náklady na dopravu zahrnuje.
Simulátor vám dodáme ve stavu způsobilém k užívání. Po instalaci simulátoru vám předvedeme funkčnost simulátoru a seznámíme vás s pravidly zacházení se simulátorem.
Při převzetí jste povinni simulátor zkontrolovat a případné závady nám bez zbytečného odkladu oznámit. Pokud je simulátor nefunkční či mu chybí některé z podstatných vybavení, máte právo jej nepřevzít.

6.3. Co se stane v případě, že simulátor nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutné simulátor doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že simulátor bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním simulátoru, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí simulátoru vzniknou.
Dále máme v případě nepřevzetí simulátoru právo od smlouvy odstoupit.

6.4. Jak používat simulátor?
Při používání simulátoru jste povinni:

 • řídit se našimi pokyny týkajícími se užívání simulátoru a bezpečnostními pokyny;
 • zdržet se provádění jakýchkoliv úprav na simulátoru a jeho příslušenství;
 • používat simulátor pouze způsobem a pro účely, ke kterému je určen, a event. také v souladu technickými podmínkami a návody k obsluze, byly-li vám poskytnuty;
 • bezodkladně hlásit jakékoliv závady simulátoru, které se během jeho užívání vyskytnou.

6.5. Jak nám vrátíte simulátor?
Simulátor nám vrátíte tím, že nám ve sjednaný den, event. sjednaný čas, umožníte simulátor převzít na adrese, na kterou byl simulátor dodán.
V žádném případě nám simulátor nezasílejte, pokud si nesjednáme jinak. Pokud tak učiníte, jste povinni uhradit nám účelně vynaložené náklady, které nám takovým jednáním vzniknou.
Simulátor jste povinni vrátit v takovém stavu, v jakém jste jej obdrželi. Při nedodržení této povinnosti nám náleží náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uvedením simulátoru do původního stavu či náhrada způsobené škody. Neodpovídáte za opotřebení simulátoru způsobené řádným užíváním.
V případě, že nám simulátor nevrátíte, jste nám povinni uhradit denní cenu této služby za každý i započatý den, ve kterém nám simulátor nebude vrácen. Pokud nám tímto vznikne škoda (včetně ušlého zisku), jste povinni nám uhradit i tuto škodu.

6.6. Jak postupovat při vzniku škody?
Kdykoli v průběhu užívání simulátoru jste povinni oznámit nám bez zbytečného odkladu veškeré vzniklé či potencionální škody na simulátoru a jeho příslušenství, které vznikly po dobu užívání simulátoru.
V případě, že na simulátoru či jeho příslušenství bude po dobu užívání simulátoru způsobena škoda (škodou se rozumí i zničení nebo ztráta simulátoru nebo jeho části), jste povinni nám ji v plné výši nahradit v penězích. Touto náhradou se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiného simulátoru či chybějících dílů, příslušenství či vybavení. K náhradě této škody či její části můžeme použít případnou kauci, kterou jste u nás složili. Není-li v důsledku výše uvedeného možné simulátor pronajmout jinému objednateli, máme vůči vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku.

7. ORGANIZACE TURNAJE
7.1. V čem tato služba spočívá?
V rámci této služby pro vás zajistíme organizaci turnaje dle vašich požadavků, která zahrnuje zejména nastavení pravidel a podmínek turnaje, uspořádání turnaje, průběžné vedení turnaje, komunikace s účastníky turnaje, vyhodnocování výsledků, event. také marketingové služby spojené s propagací turnaje či uspořádání live-eventu (tj. uspořádání turnaje či jeho zakončení s osobní účastí účastníků turnaje) včetně pronájmu simulátorů pro tento live-event. Bližší popis této služby je uveden na webovém rozhraní.

7.2. Jak bude sjednán rozsah služby?
Rozsah služby, tj. rozsah našich činností v rámci organizace turnaje, sjednáme v rámci objednávání této služby.

7.3. Jaké jsou vaše povinnosti?
Při poskytování této služby jste povinni:

 • poskytnout nám součinnost potřebou k Organizaci turnaje;
 • zdržet se jakýchkoliv jednání, která by Organizaci turnaje znemožnila či ztížila;
 • dodržovat podmínky stanovené v těchto obchodních podmínkách a neporušovat účinné právní předpisy.

V případě, že součástí služby Organizace turnaje bude také pronájem simulátoru, uplatní se na užití simulátoru podmínky stanovené v čl. 6 těchto obchodních podmínek obdobně.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
8.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Pokud jste spotřebitelem můžete od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na naši e-mailovou adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

8.2. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služby, jestliže služba byla splněna s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel byl informován, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Vezměte na vědomí, že pokud objednáte službu v takovém vámi objednaném termínu, že má být poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, výslovně souhlasíte s poskytnutím služby v této lhůtě, a jejím splněním ztrácíte právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
Dále prosím vezměte na vědomí, že pokud objednáte službu v takovém termínu, že má být poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, výslovně tímto žádáte o zahájení s poskytováním služby před uplynutím této lhůty. Na základě takovéto žádosti proto začneme poskytovat službu v tomto termínu a před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a případě vašeho odstoupení od smlouvy před splněním této služby jste povinni uhradit nám v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrnou část ceny služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8.3. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky uhrazené za cenu služby vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

9. DALŠÍ ZPŮSOBY PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ SMLOUVY
9.1. Jak můžete ukončit smlouvu o poskytnutí služby Pronájem simulátoru?
V souladu s ustanovením § 2320 odst. 1 občanského zákoníku máte právo smlouvu o poskytnutí služby Pronájem simulátoru vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba je deset (10) dnů.
Dále máte právo smlouvu o poskytnutí služby Pronájem simulátoru vypovědět bez výpovědní doby, pokud se simulátor stane nepoužitelný k ujednanému účelu z důvodů, které nejsou na vaší straně.

9.2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si před poskytnutím služby právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • v rámci služby Pronájem simulátoru nepřevezmete simulátor ve sjednaném termínu či čase;
 • neobdrželi jsme od vás cenu služby (případně její ujednanou část) v době splatnosti;
 • službu není možné z důvodů nezávislých na naší vůli za původních podmínek poskytnout;
 • plnění služby se stane objektivně nemožným;
 • porušíte smlouvu podstatným způsobem.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

9.3. Kdy můžeme smlouvu vypovědět my?
Vyhrazujeme si v průběhu poskytování služby právo vypovědět smlouvu v následujících případech:

 • v rámci služby Pronájem simulátoru budete užívat simulátor takovým způsobem, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami;
 • v rámci služby Pronájem simulátoru budete užívat simulátor takovým způsobem, že se simulátor opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem, nebo hrozí zničení simulátoru;
 • v rámci služby Organizace turnaje neposkytnete opakovaně potřebou součinnost, ke které vás vyzveme;
 • neobdrželi jsme od váš cenu služby či její ujednanou část v době splatnosti (má-li být hrazena v průběhu poskytování služby);
 • porušíte smlouvu podstatným způsobem;
 • porušíte smlouvu opakovaně stejným způsobem.

9.4. Jak vrátit simulátor v případě předčasného ukončení smlouvy?
Při předčasném ukončení smlouvy jakýmkoliv způsobem je nutné simulátor vrátit, a to stejným způsobem jako při skončení této služby dle článek 6.5 těchto obchodních podmínek.

9.5. Kdy vám vrátíme cenu v případě předčasného ukončení smlouvy?
V případě předčasného ukončení smlouvy jakýmkoliv způsobem vám vrátíme uhrazené peněžité prostředky na cenu služby do 14 dnů od ukončení smlouvy, a to úhradou na účet, ze kterého jsme cenu služby obdrželi, případně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.
V případě předčasného ukončení smlouvy poté, co již započalo poskytování služby, vám vrátíme pouze poměrnou část ceny služby odpovídající neposkytnuté části služby.
Vezměte však na vědomí, že v případě, že nám vzniknou vůči vám pohledávky související s poskytovanou službou, jsme oprávnění tyto své pohledávky započíst vůči pohledávce na vrácení ceny služby (či její poměrné části). V takovém případě vám vrátíme cenu služby (či její poměrnou část) poníženou o naše pohledávky.
Vezměte na vědomí, že v případě služby Pronájem simulátoru nejsme povinni vrátit vám poměrnou část ceny této služby dříve, než nám vrátíte simulátor, případně uhradíte veškeré naše pohledávky.

10. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
10.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

10.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

10.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
11.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
11.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021

Product added to wishlist