Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby
Tento Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb zakoupených podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu ALL4SIM od:
Martin Viďourek, se sídlem Jozífova 456, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 01340921
DIČ: CZ8005023389
adresa pro doručování: Tiskařská 10, 108 00 Praha 10
telefonní číslo: 705 115 634
kontaktní e-mail: info@all4sim.cz

I. REKLAMACE ZBOŽÍ
1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží
1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v ujednaném množství;
 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány; jinak pro účel obvyklý;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost a ustanovení § 2113 občanského zákoníku se neuplatní, nebude-li individuálně sjednáno jinak.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění při koupi zboží
2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady opravou věci;

b) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nelze-li vadu odstranit, netýká-li se vada pouze části věci a je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené;

c) přiměřená sleva z kupní ceny, nelze-li vadu odstranit; nebo

d) odstoupení od smlouvy, nelze-li vadu odstranit.

2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady opravou věci; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nelze-li vadu odstranit.

2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
Přiměřenou slevu z kupní ceny může kupující požadovat pouze tehdy, pokud není možné vadu odstranit opravou věci, případně dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.
Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění
3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

 

II. REKLAMACE SLUŽEB
4. Podmínky reklamace služeb
4.1. Poskytnutou službu montáže má objednatel právo reklamovat zejména z důvodů, že:

 • neodpovídá smlouvě,
 • neodpovídá popisu na webovém rozhraní či v nabídce služby, nebo
 • nebyla poskytnuta po dohodnutou dobu, event. v dohodnutém termínu či na dohodnutém místě.

4.2. Službu lze reklamovat prostřednictvím kontaktních údajů, a to nejpozději do 6 měsíců od její poskytnutí.

4.3. V případě, že služba byla poskytnuta vadně, má objednatel právo na:

a) bezplatnou nápravu odstraněním vady služby (například dodatečným poskytnutím vadné části služby), je-li taková náprava možná;
b) poskytnutí náhradní služby v jiném termínu, pokud pro danou vadu nebylo možné službu užít anebo byla služba vadou podstatně omezena;
c) přiměřenou slevu z ceny; nelze-li zajistit bezplatnou nápravu;
d) odstoupení od smlouvy v případě, nelze-li vadu napravit postupem dle písm. a) či b) výše anebo pokud vada zakládá podstatné porušení smlouvy.

4.4. Práva z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil, či o vadě věděl před poskytnutím služby.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
5. Postup při reklamaci
5.1. Kupující/objednatel je povinen reklamaci u prodávajícího/poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace a reklamované zboží přijímáme v našem sídle a na výše uvedené doručovací adrese.

5.2. Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující/objednatel o reklamaci předem informovat prodávajícího/poskytovatele telefonicky, e-mailem či písemně;
 • kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

5.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží, a v případě reklamace služby okamžik, kdy bylo poskytovateli doručeno oznámení o reklamaci.

5.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující/objednatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží či služby. Kupující/objednatel bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2021